HomeGIS


วิธีการให้บริการข้อมูลกายภาพการผังเมือง ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล

ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกายภาพการผังเมือง พ.ศ. 2564