HomeGIS

วิธีการ


- แบบฟอร์มแบบสั่งซื้อแผนที่ฐานเพื่อการวางผัง หรือแผนที่ อ.บ.ต. [ .doc ]

- แบบฟอร์มแบบสั่งซื้อแผนที่ฐานเพื่อการวางผัง หรือแผนที่ อ.บ.ต. ( สำหรับเจ้าหน้าที่ ) [ .doc ]

- แบบฟอร์มเอกสารความตกลงในการแลกเปลี่ยนบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล [ .doc ]

- ตัวอย่างหนังสือ ขอสั่งซื้อแผนที่ดิจิตอลสำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ [ .doc ]