HomeGIS

วิธีการ

บัญชีรายชื่อข้อมูล


การให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการจัดทำแผนที่ดิจิตอล เพื่อใช้ในการวางผังเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศในขณะเดียวกันได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจำนวนมาก ได้ยื่นความจำนงขอใช้แผนที่ดิจิตอลดังกล่าวในภารกิจอื่นด้วย ซึ่งแผนที่ดิจิตอลบางส่วนเป็น ข้อมูลลับของราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้มีการกำหนดระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกายภาพการผังเมือง พ.ศ. 2564

การขอรับบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ
ที่สำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง