HomeGIS

วิธีการ

แบบฟอร์ม

บัญชีรายชื่อข้อมูล


การให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการจัดทำแผนที่ดิจิตอล เพื่อใช้ในการวางผังเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศในขณะเดียวกันได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจำนวนมาก ได้ยื่นความจำนงขอใช้แผนที่ดิจิตอลดังกล่าวในภารกิจอื่นด้วย ซึ่งแผนที่ดิจิตอลบางส่วนเป็น ข้อมูลลับของราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้มีการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้บริการแผนที่ดิจิตอลในหัวข้อวิธีการ

การขอรับบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น 6

การให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายได้บริการข้อมูลพร้อมสำหรัิบการพิมพ์ (Plot File) ซึ่งเป็นข้อมูลแผนที่ลดรูปมาตราส่วน 1 : 10000 - 1 : 30000 มีลักษณะข้อมูลกริด (Raster) ในรูปแบบไฟล์นามสกุล Acrobat (PDF File)

 

**ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์