HomeGIS

วิธีการ


- บัญชีราคาจำหน่ายแผนที่ดิจิตอล

- รายชื่อชั้นข้อมูลแผนที่ฐานเพื่อการวางผังในการจัดจำหน่าย

ตารางราคาจำหน่ายราชการ พร้อมรายชื่อผังเมืองรวม/เทศบาล

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 1 - 356 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 357-821 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 822-1040 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 1041-1425 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม ArcView ลำดับที่ 1 - 356 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม ArcView ลำดับที่ 357-821 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม ArcView ลำดับที่ 822-1040 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม ArcView ลำดับที่ 1041-1425 [ .pdf ]

 

ตารางราคาจำหน่ายเอกชน พร้อมรายชื่อผังเมืองรวม/เทศบาล

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 1 - 356 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 357-821 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 822-1040 [ .pdf ]

- รูปแบบโปรแกรม MapInfo ลำดับที่ 1041-1425 [ .pdf ]