Category


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


      
เริ่มต้นไปพร้อมๆ กันนะคะ ... กับการใช้งานซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ แถมเป็นของฟรี ไม่ต้องเสียสตางค์ :)
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ เว็บไซต์ให้บริการข้อมูล OpenSource Software สำหรับผู้ใช้งาน IT
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มีชื่อว่า "Opensource Software@DPT"

Start together. The Software is licensed for use. It is free. Do not waste money :). Download the software at this site. The site offers information on OpenSource Software for IT Users of the Department of Public Works and Town & Country Planning. Called "Opensource Software @ DPT"


ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
      ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คือซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้มีอิสระอย่างเต็มที่ในการใช้งาน โดยไม่ต้องกังวล
เรื่องค่าลิขสิทธิ์ สามารถทำสำเนาเพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์
เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานของตนเองได้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แำพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่
จำหน่ายในท้องตลาด ได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายโดยนักพัฒนาโปรแกรมทั่วโลก ซึ่งทำให้มั่นใจได้
ว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์โอเพนซอร์สอย่าง Apache
ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดถึง 70%
Open source software
    Open source software is software that users have the freedom to operate without having to worry about the copyright , you can make copies for distribution to continue . In addition, users can also update the software to suit their applications . Software quality , open source software as the commercial software market. Open source software has been developed extensively by developers around the world , making sure that it has been developed continuously over time , such as the Apache web server which has a market share to 70 %.

ที่อยู่: 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
และ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง: (พระราม 9) 0-2201-8000 : (พระรามที่ 6) 0-2299-4000 
E-mail: webmaster@dpt.mail.go.th