สรุปข่าว
30 มิ.ย. 2564
โยธาฯ ปั้นโปรเจกต์จัดรูปที่ดิน-ทำถนนพิษณุโลก 4 ปีร่วม 100 ล้าน ได้แต่ถนนดินหัวมังกุท้ายมังกร
หนังสือพิมพ์ : ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 30 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)