สรุปข่าว
28 มิ.ย. 2564
ทุกข์..ร้อน ฟ้องใครดี: ทุ่มงบ ‘29ล้าน’ ปรับปรุง 5 สวนสาธารณะ คนมุกดาหารฝันค้างถูกทิ้งรกร้าง-สกปรก
หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 28 มิ.ย. 2564 - 28 มิ.ย. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)