สรุปข่าว
22 ก.พ. 2564
เต้นดาวฤกษ์งดโหวต ‘ศักดิ์สยาม’ ‘บิ๊กป้อม’ ถกด่วน
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 22 ก.พ. 2564 - 22 ก.พ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)