สรุปข่าว
02 พ.ย 2563
‘บิ๊กป้อม’ เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาหนองหาร ขีดเส้นฟื้นฟู10ปีแล้วเสร็จ-เก็บน้ำเต็มพื้นที่
หนังสือพิมพ์ : แนวหน้า ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 02 พ.ย 2563 - 02 พ.ย 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)