สรุปข่าว
09 ต.ค 2563
บทความพิเศษ: ความขัดแย้ง ‘จะนะเมืองอุตสาหกรรม’ ความท้าทายแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่
หนังสือพิมพ์ : มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 09 ต.ค 2563 - 15 ต.ค 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)