สรุปข่าว
17 มิ.ย. 2563
บิ๊กป้อมสั่งสทนช.เร่ง8มาตรการรับมือน้ำหลาก
หนังสือพิมพ์ : แนวหน้า ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 17 มิ.ย. 2563 - 17 มิ.ย. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)