สรุปข่าว
10 มิ.ย. 2563
‘ป้อม’ลุยกำจัดผักตบชวาป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
หนังสือพิมพ์ : ไทยโพสต์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 09 มิ.ย. 2563 - 09 มิ.ย. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)