สรุปข่าว
18 พ.ค 2563
รายงาน: พ่ายแต่ยกแรก“แผนเปลี่ยนสีผังเมือง”หนุนทุนปิโตรเคมี“ผู้บริหารหนุ่มศอ.บต.”ถูก“เด็กสาวลูกทะเล”เชือดนิ่ม
หนังสือพิมพ์ : ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 18 พ.ค 2563 - 18 พ.ค 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)