สรุปข่าว
06 เม.ย. 2563
ค่ามลพิษ ‘เชียงใหม่’ ขึ้นที่ 1 โลก นายกจี้ ‘กอนช.’ทำแผนแก้แล้ง
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 06 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)