สรุปข่าว
26 ก.พ. 2563
รายงาน: 'ยักษ์ปิโตรเคมี' กว้านที่ดิน1.7หมื่นไร่ ร่วมปั้นภาคใต้สู่"ศูนย์กลางพลังโลก"
หนังสือพิมพ์ : ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 26 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)