สรุปข่าว
11 ก.พ. 2563
ลุ้นเศรษฐกิจ 63'เผา' หรือ 'ไม่เผา' วัดกึ๋นชายน้อยประชารัฐ
หนังสือพิมพ์ : บางกอกทูเดย์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 03 ม.ค. 2563 - 09 ม.ค. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)