สรุปข่าว
04 ก.พ. 2563
'อุตฯไบโอชีวภาพ' สะดุดมิตรผล-KSL พับแผนลงทุน-ไม่มีตลาด
หนังสือพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 21 พ.ย 2562 - 24 พ.ย 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)