สรุปข่าว
06 ก.ย. 2562
มหาดไทย-ศธ.วุ่น แบ่งงาน รมช.โวยได้จิ๊บจ๊อย
หนังสือพิมพ์ : ข่าวสด ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 20 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)