สรุปข่าว
14 ส.ค 2550
รัฐจี้ 2 หมื่นอาคารทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบสภาพการใช้งาน
หนังสือพิมพ์ : อาคารบ้านและที่ดิน Weekly ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 13 ส.ค 2550 - 20 ส.ค 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)