สรุปข่าว
14 ธ.ค 2552
"เซ็นทรัล" ผุดห้างที่พิษณุโลก กว้านซื้อรวม 104 ไร่เขตพลายชุมพล จว.หวั่นกระทบชุมชน-น้ำไฟ
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 14 ธ.ค 2552 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)