สรุปข่าว
13 ก.ย. 2561
เทอร์มินอล 2 'สุวรรณภูมิ' เสี่ยงไฟไหม้ ทอท.จ่อรื้อยกพวงแบบ 'ดวงฤทธิ์'
หนังสือพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ : 5079 ฉบับวันที่ : 13 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)