สรุปข่าว
05 ก.ย. 2561
คอลัมน์ : บทความพิเศษ : Inside แผนย้าย 'มหาดไทย' จากคลองหลอดไปปากเกร็ด ยึดสนามกอล์ฟชลประทาน
หนังสือพิมพ์ : มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ : 1984 ฉบับวันที่ : 24 ส.ค 2561 - 30 ส.ค 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)