สรุปข่าว
20 ส.ค 2561
'ไก่อู'แจงข่าวนายกฯเปล่าสั่งแก้จราจรใน 3 เดือนแค่ให้ติดขัดน้อยลง
หนังสือพิมพ์ : ไทยโพสต์ ฉบับที่ : 7953 ฉบับวันที่ : 19 ส.ค 2561 - 19 ส.ค 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)