สรุปข่าว
09 ส.ค 2561
ปลื้มเอ็มพีไอพุ่งต่อเนื่อง จับตาสงครามการค้า ธปท.ฟุ้งเศรษฐกิจแรง
หนังสือพิมพ์ : ไทยโพสต์ ฉบับที่ : 7935 ฉบับวันที่ : 01 ส.ค 2561 - 01 ส.ค 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)