สรุปข่าว
31 ก.ค. 2561
ครม.ไฟเขียวแสนล.พยุงข้าว ให้กู้ชาวนา-โรงสี-ชดเชยดบ.
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : 14745 ฉบับวันที่ : 25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)