สรุปข่าว
22 มิ.ย. 2561
คอลัมน์ : สกู๊ปหน้า 1 : ไม่จริงจังไม่ได้อีกแล้ว 'จัดผังเมืองใหม่' ช่วย'ลดภัยน้ำท่วม!'
หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์ ฉบับที่ : 25088 ฉบับวันที่ : 21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)