สรุปข่าว
19 มิ.ย. 2561
ตรวจแนวรับน้ำ'12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง' บูรณาการเตรียมรับมือก่อนถึงฤดูน้ำหลาก
หนังสือพิมพ์ : คมชัดลึก ฉบับที่ : 6039 ฉบับวันที่ : 18 มิ.ย. 2561 - 18 มิ.ย. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)