สรุปข่าว
08 มิ.ย. 2561
ทุ่ม 30 ล.สร้างสกายวอล์ก'ผาพญากูปรี' แหล่งท่องเที่ยวใหม่ศรีสะเกษ
หนังสือพิมพ์ : ข่าวสด ฉบับที่ : 10054 ฉบับวันที่ : 08 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)