สรุปข่าว
09 ต.ค 2552
พ่อเมืองแม่ฮ่องสอนให้ปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจเส้นทางที่ชำรุด เตรียมปรับปรุงเพื่อรองรับท่องเที่ยว
หนังสือพิมพ์ : บ้านเมือง ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 09 ต.ค 2552 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)