สรุปข่าว
07 พ.ค 2561
ปลดล็อกกฎหมาย 18 ฉบับ ขับเคลื่อนเมืองใหม่อัจฉริยะอีอีซี ตั้งองค์กรกุมอำนาจเบ็ดเสร็จ
หนังสือพิมพ์ : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ : 3362 ฉบับวันที่ : 03 พ.ค 2561 - 05 พ.ค 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)