สรุปข่าว
18 เม.ย. 2561
'ระนอง'ชูท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัด'อีเว้นท์'เพิ่มดึงทัวร์ต่างชาติ
หนังสือพิมพ์ : แนวหน้า ฉบับที่ : 13503 ฉบับวันที่ : 14 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)