สรุปข่าว
02 เม.ย. 2561
คอลัมน์ : Smart ไทยแลนด์ : กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับ จ.อยุธยา เดินหน้ากิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 3
หนังสือพิมพ์ : โพสต์ทูเดย์ ฉบับที่ : 5532 ฉบับวันที่ : 31 มี.ค 2561 - 31 มี.ค 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)