สรุปข่าว
18 ม.ค. 2561
แฉ'สตง.'ทวง 3 รอบ 'อาชีวะ'ไม่ตอบกลับ ปม'อควาเรียม'ฉาว ดึง 3 หน่วยงานสอบ 'ตือ'โวยชินวรณ์มั่ว
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)