สรุปข่าว
18 ม.ค. 2561
'บิ๊กตู่'ขีดเส้น 2 เดือนเร่ง'โซนนิ่งแรงงานต่างด้าว' รับอีอีซี-'บีโอไอ'เจ้าภาพผุดอาคารที่พักต่างด้าว
หนังสือพิมพ์ : พิมพ์ไทย ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 16 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)