สรุปข่าว
07 ธ.ค 2560
คอลัมน์มองโลกแบบวิกรม: เรียนรู้ เข้าใจ EEC กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ (๙)
หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 26 พ.ย 2560 - 26 พ.ย 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)