สรุปข่าว
20 พ.ย 2560
นายกอบจ.แปดริ้วชี้มีแต่ได้ขับเคลื่อน ‘อีอีซี’ พัฒนาเมือง
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 18 พ.ย 2560 - 20 พ.ย 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)