สรุปข่าว
05 ต.ค 2560
คอลัมน์ : ข่าวสั้น : แพทย์ฉุกเฉินวอนตึกสูงมีลิฟต์ขนย้ายผู้ป่วย
หนังสือพิมพ์ : ไทยโพสต์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 02 ต.ค 2560 - 02 ต.ค 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)