สรุปข่าว
17 ก.พ. 2560
คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด : สมนึก แม้นจิตต์ นายก อบต.นครชุมน์ จ.ราชบุรี เขื่อนป้องกันเซาะตลิ่งแม่กลอง
หนังสือพิมพ์ : ข่าวสด ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 11 ก.พ. 2560 - 14 ก.พ. 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)