สรุปข่าว
05 ก.ค. 2559
เปิดโปงสร้างจุดพักรถบรรทุกมอเตอร์เวย์หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรีทำเพื่อใคร? (ตอน ๕)
หนังสือพิมพ์ : พิมพ์ไทย ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 05 ก.ค. 2559 - 05 ก.ค. 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)