สรุปข่าว
22 มิ.ย. 2552
อบต.กำเนิดนพคุณเดินหน้าประชาพิจารณ์ผันน้ำอ้อมเมือง แก้แล้ง-อุทกภัย "บางสะพาน"
หนังสือพิมพ์ : แนวหน้า ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 20 มิ.ย. 2552 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)