สรุปข่าว
10 พ.ค 2559
คอลัมน์แฟ้มข่าว: จ่อทุบศูนย์สิริกิติ์สร้างใหม่
หนังสือพิมพ์ : มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 06 พ.ค 2559 - 12 พ.ค 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)