สรุปข่าว
24 ก.พ. 2559
ค่าไฟ พ.ค. - ส.ค. จ่อขึ้น ๑-๓ สตางค์ ราคาก๊าซลดแต่บาท...
หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 24 ก.พ. 2559 - 24 ก.พ. 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)