สรุปข่าว
30 ต.ค 2558
สร้างสะพานใหม่แทน ‘ซูตองเป้’ เน้นแข็งแรงขึ้นเร่งเสร็จใน ๔ เดือน
หนังสือพิมพ์ : คมชัดลึก ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 30 ต.ค 2558 - 30 ต.ค 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)