สรุปข่าว
10 ก.พ. 2552
มท.เดินเครื่อง "ประชานิยม" "ชวรัตน์" เลือกสุรินทร์นำร่อง
หนังสือพิมพ์ : ไทยโพสต์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 07 ก.พ. 2552 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)