สรุปข่าว
22 ม.ค. 2552
เกมสภาเดือดนัดแรกหวิดล่ม"เทพเทือก"โยนให้มท.1 จัดทัพผวจ.-ล้างขั้วเก่า
หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 22 ม.ค. 2552 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)