สรุปข่าว
26 มิ.ย. 2558
โหม ‘Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่’ มท.จัดเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่
หนังสือพิมพ์ : บ้านเมือง ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 26 มิ.ย. 2558 - 26 มิ.ย. 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)