สรุปข่าว
22 ธ.ค 2551
ตึกเถื่อนผุดกลางเมืองเชียงใหม่สร้างเย้ย กม. - ชาวบ้านหวั่นโศกนาฎกรรม
หนังสือพิมพ์ : แนวหน้า ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 22 ธ.ค 2551 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)