สรุปข่าว
09 เม.ย. 2558
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ การจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสหราษฤร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม
หนังสือพิมพ์ : ข่าวสด ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 09 เม.ย. 2558 - 09 เม.ย. 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)