สรุปข่าว
19 ก.ค. 2550
ปิดตลาดอ่างทองต้านห้างโลตัส ชาวบ้านกว่า 5 พันร่วมเดินขบวนคัดค้าน/พ่อเมืองยันยึดประโยชน์ประชาชนและความถูกต้องเป็นสำคัญ
หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐ ฉบับที่ : - ฉบับวันที่ : 18 ก.ค. 2550 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)