สรุปข่าว
16 ก.ค. 2550
สมาคมป้ายฯค้านกรมโยธาฯ ห่วงแก้กม.ดันต้นทุน พุ่ง 3 เท่า
หนังสือพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ : - ฉบับวันที่ : 16 ก.ค. 2550 - 18 ก.ค. 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)